השתלמות לתואר מגיסטר

סטודנט בוגר תואר ראשון בפקולטה להנדסת חשמל או הנדסת מחשבים יקבל את התואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חשמל" וסטודנט בוגר פקולטה אחרת יקבל את התואר "מגיסטר למדעים" (ראה תנאי קבלה), לאחר צבירת 19 נקודות והגשת חיבור על עבודת מחקר או פרוייקט הנדסי, או לאחר צבירת 27 נקודות והגשת עבודת גמר שהינה בעלת היקף מצומצם - כמחצית מהיקפה של תיזה או פרויקט הנדסי מקיף.

סטודנט יקבל את התואר "מגיסטר בהנדסת חשמל" (מגיסטר ללא תיזה) לאחר צבירת 40 נקודות, מתוכן 6 נק'  במקצועות סמינריון ו/או מעבדה הכוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית ואושרו מראש ע"י הוועדה ללימודי תארים מתקדמים.

 

שתי נקודות  מכלל  הנקודות הנלמדות חייבות להיות במקצוע ממדעי היסוד.  מומלץ לקחת את המקצוע ממדעי היסוד עד סוף הסמסטר השלישי להשתלמות. את יתר הנקודות יצבור הסטודנט על ידי לימוד מקצועות מתוך רשימת המקצועות ללימודי תארים מתקדמים הניתנים בפקולטה וכן מתוך מקצועות משותפים להסמכה ותארים מתקדמים, אשר לא נלמדו על ידו בתקופת לימודי ההסמכה. סטודנט רשאי ללמוד מספר מוגבל של מקצועות (מעבר למקצוע היסוד)  מפקולטות אחרות, אולם לימוד מקצוע מפקולטה אחרת דורש את אישור הועדה ללימודי תארים מתקדמים. הסטודנט יזוכה עבור מקצוע אשר למד בפקולטה אחרת בניקוד שמקנה המקצוע, אלא אם ועדת תארים מתקדמים קבעה להכיר במקצוע עם ניקוד מופחת. סטודנט יוכל ללמוד עד מקצוע אחד  ממקצועות שהם להסמכה בלבד (XXX4XX) ולכל היותר עד 3 נקודות אקדמיות.

 על כל סטודנט להגיש את תכנית לימודיו בכל סמסטר על גבי טופס הצעת הרשמה למקצועות. את הטופס, כשהוא חתום על ידי המשתלם והמנחה, יש להגיש למזכירות הפקולטית.  בקשה להוספת מקצוע או ביטולו תימסר על גבי טפסי בקשה לשינויים בתוכנית הלימודים , כשהם חתומים על ידי הסטודנט והמנחה, וזאת באמצעות מזכירות לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה בלבד.

 

לא יינתן ציון לסטודנט במקצוע שלא נרשם אליו בטופס הרשמה למקצועות. כמו כן לא יבוטל מקצוע בדיעבד.  לא ניגש סטודנט לבחינה במקצוע אותו רשם בטופס, מבלי להודיע על כך מראש למורה, יירשם לו תו כשלון (ראה סעיפים 26.03, 26.05, 26.07 בתקנות ביה"ס ללימודי תארים מתקדמים) ויהיה עליו להירשם מחדש למקצוע בתכנית הלימודים שלו בסמסטר העוקב בו ניתן הקורס. אין מועד ב' ואי אפשר לתקן ציון אלא אם נכשל הסטודנט במקצוע תארים מתקדמים. סטודנט שנכשל במקצוע הסמכה או משותף (הסמכה/תארים מתקדמים) רשאי לגשת למועד ב' לשם תיקון הכישלון.

 

על הסטודנט מוטלת האחריות למציאת נושא למחקר/פרוייקט הנדסי/עבודת גמר ומנחה לעבודתו. לצורך זה, יתקשר הסטודנט ביזמתו, בהקדם האפשרי ובדרך כלל לא יאוחר מאשר לאחר צבירת 10 נקודות  עם מספר מורים בשטח התעניינותו מבין חברי סגל הפקולטה. לא ניתן להבטיח מציאת מנחה לכל נושא ובכל תחום וזאת בפרט לסטודנטים שאינם שוהים בטכניון בהיקף מלא לצורך השתלמותם. כל פניה למנחה אפשרי מחוץ לפקולטה להנדסת חשמל תיעשה רק באישור מרכז לימודי תארים מתקדמים, ורק כאשר הסטודנט לא הצליח למצוא מנחה בתחום התעניינותו מבין חברי סגל הפקולטה. אישור ההנחיה ע"י מנחה מחוץ לפקולטה יעשה ע"י הועדה ללימודי תארים מתקדמים.  הסטודנט יקבל הנחיות מתאימות בעניין זה ממזכירות לימודי תארים מתקדמים בפקולטה.

 

עבודת המחקר מהווה את "לב" התואר וככלל דורשת מאמץ מרוכז ניכר, מקוריות ושליטה מוחלטת בנושאי העבודה.

את הצעת הנושא לעבודת גמר/מחקר/פרוייקט יש להגיש לועדה הפקולטית ללימודי תארים מתקדמים על גבי טופס בצרוף דף תקציר על תוכן העבודה. טפסי הצעת הנושא יהיו חתומים על ידי המשתלם והמנחה. עם אישור הנושא, מסיים המנחה הארעי את תפקידו ואת מקומו ממלא המנחה הקבוע למחקר הנ"ל.

 

בוגרי מכללות בתחומי ההנדסה והמדעים

יוכלו להגיש מועמדות אך ורק בוגרי מכללות אשר הוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוסמכו על ידה להעניק תואר אקדמי ראשון. לפרטים ניתן לפנות לביה"ס לתארים מתקדמים.

כל מועמד ייבדק על פי לימודיו הקודמים, היקפם והישגיו בהם. בוגרי המכללות מתבקשים להעביר אישור ובו דירוג המועמד יחסית לבוגרים האחרים באותו מסלול.

 בקשות למלגות

מועדי הגשת הבקשות בהתאם לתאריכים המופיעים באתר ביה"ס ללימודי תארים מתקדמים.

סטודנט הבוחר במסלול ''מגיסטר להנדסת חשמל'' (ללא תזה) אינו זכאי לבקש מלגה.

 

מקצוע חובה באתיקה של המחקר

החל מסמסטר אביב תשע"ג, כל תלמידי התארים המתקדמים שיתקבלו ללימודים במסלולים המחקריים, תלמידי מוסמכים ללא תזה שצפויים לעבור למסלול המחקרי, וכן תלמידים שיעברו למסלול ישיר לדוקטורט,  יהיו מחויבים ללמוד את הקורס "אתיקה של המחקר" ולא יוכלו להגיש תיאור תמציתי או נושא מחקר לפני שעברו בהצלחה את הבחינה במקצוע. על הסטודנטים שהתקבלו לנתיב מחקרי עם תחילת השתלמותם לעמוד בדרישת המקצוע במהלך הסמסטר הראשון ללימודים.  לסטודנטים שעוברים מסלול מומלץ ללמוד את המקצוע לכל המאוחר סמסטר לפני מועד המעבר הצפוי. מזכירות לימודי התארים המתקדמים תוכל להגיש את נושאי המחקר והתיאור התמציתי לבית הספר ללימודים מתקדמים רק לאחר שהתלמיד עמד בדרישות המקצוע. מועדי הבחינות מתפרסמים באתר בית הספר ללימודי תארים מתקדמים. סטודנטים במסלול מגיסטר להנדסת חשמל (ללא תזה) המעוניינים להגיש נושא מחקר ולעבור למסלול מחקרי, מתבקשים לפנות למזכירות תארים מתקדמים לפני

 

סמינר חובה למשתלמים

 כדי לעודד סטודנטים בתחילת השתלמותם להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בנושאים הקשורים לתחומי הענין שלהם, נדרשים הסטודנטים להשתתף באופן פעיל (כלומר להיות נוכחים) לכל הפחות בעשר הרצאות בסמינרים המתקיימים בפקולטה או בטכניון במהלך שנת לימודיהם הראשונה. לצורך סמינר תיחשב כל הרצאה המופצת באחת מרשתות הסמינרים הפקולטיות.

דרישה זו חלה על כל המשתלמים בשנת לימודיהם הראשונה. השתתפות זו אינה מזכה את הסטודנט בנקודות זכות כלשהן, אולם נדרשת לצורך אישור על סיום לימודים. מומלץ לסטודנטים להתייעץ במנחה שלהם (הארעי או הקבוע) לצורך בחירת סמינרים.

מנגנון אישור ההשתתפות בסמינרים: מנגנון אישור ההשתתפות יבוסס על אימון הדדי. כל סטודנט/ית ימלא את פרטי הסמינרים בהם השתתף בטופס מיוחד וישלח את הטופס המלא למזכירת לימודי מוסמכים עם השלמת המכסה.

את הטופס ניתן למצוא באתר הפקולטה בקישור הבא:

http://webee.technion.ac.il/Graduate-Studies/Information-for-Students-Heb-#tfasim

הערות: (1) סטודנטים שאינם נמצאים בטכניון באופן קבוע, יוכלו לפרוס את השתתפותם בסמינרים על-פני שנתיים, אם כי מומלץ שיעשו זאת בהקדם האפשרי. (2) הפקולטה ממליצה על השתתפות בסמינרים מקצועיים ורואה בדרישה לעשרה סמינרים דרישת מינימום בלבד.

 

קבלה ללימודים לקראת תואר מגיסטר

החלטות על קבלה ללימודים מתקבלות על ידי ועדת קבלה ללימודי תארים מתקדמים. הועדה שוקלת את יכולתו ואת הישגיו של המועמד, ומעריכה את סיכוייו להצליח בלימודי התואר השני על סמך כל המידע העומד לרשותה, הכולל ציונים, המלצות, פרסומים, ונתונים אחרים. הממוצע משמש קריטריון ראשוני בלבד. לדוגמה, הועדה מייחסת חשיבות רבה לציונים גבוהים בקורסים קשים ומתקדמים ומשקללת באופן מופחת תיקוני ציון שנעשו לאחר מספר סמסטרים ובמיוחד בקורסי יסוד. כמו כן תתחשב הועדה בנכונות של המועמד ללמוד בהיקף מלא, מבלי לעבוד מחוץ לטכניון בזמן השתלמותו. ועדת הקבלה רשאית לזמן את הסטודנט לראיון, ו/או לבחון את כישוריו בדרך אחרת.

 

קבלה למסלול מחקרי (עם תזה)

            קבלה לתואר מגיסטר למדעים  בהנדסת  חשמל  או לתואר מגיסטר למדעים:

כמועמדים לתואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חשמל" יתקבלו רק בוגרי תואר ראשון של הטכניון או של מוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר בהנדסת חשמל, או הנדסת מחשבים, או הנדסת מחשבים ותכנה. כמועמדים לתואר "מגיסטר למדעים" יתקבלו בוגרי תואר ראשון של הטכניון או של מוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר מפקולטות מדעיות (מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה) או מפקולטות הנדסיות, שאינם בוגרי הנדסת חשמל או הנדסת מחשבים או הנדסת מחשבים ותכנה.    

על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים :

 

1.      המועמד הינו בעל ממוצע  90 לפחות בלימודי תואר ראשון.

2.      המועמד הינו בעל ממוצע 86 לפחות בלימודי תואר ראשון, צירף לבקשת המועמדות המלצות או מסמכים אחרים המעידים על יכולות מחקריות, נדון בועדת הקבלה והתקבל על ידי ועדת לימודי תארים מתקדמים (באשר לחומר עזר שיש להעביר לועדת הקבלה - נא לפנות למזכירות לימודי תארים מתקדמים בפקולטה).

3.      המועמד עומד בדרישות המעבר מלימודים מתקדמים ללימודי תארים מתקדמים (ראה להלן סעיף הדן בקבלה ללימודי מוסמכים דרך לימודים מתקדמים).

4.      המועמד עמד בדרישות הקבלה למסלול ללא תזה, גיבש נושא מחקר ומצא מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה להנדסת חשמל שהסכים להנחותו למחקר/פרויקט/עבודת גמר. הסטודנט יוכל לעבור למסלול מחקרי עם אישור תוכנית המחקר למגיסטר.

 

מועמדים אשר לא יתחייבו ללמוד בהיקף מלא, מבלי לעבוד מחוץ לטכניון,  יתקבלו למסלול מגיסטר להנדסת חשמל (מגיסטר ללא תזה(. במקרים יוצאים מן הכלל תאושר השתלמות עם תזה של סטודנטים חיצוניים (שאינם לומדים בהיקף מלא) או כאלה שאינם עומדים בתנאים 1-3 לעיל.

 


קבלה למסלול "מגיסטר להנדסת חשמל (מגיסטר ללא תזה M.E.E)"

כמועמדים לתואר זה יתקבלו בוגרי תואר ראשון העומדים  באחד מהתנאים הבאים:

 1. המועמד הינו בעל ממוצע של לפחות 85 בלימודי תואר ראשון בארץ בהנדסת חשמל או הנדסת מחשבים או הנדסת מחשבים ותכנה, או באחת מהפקולטות ההנדסיות או המדעיות  של הטכניון או של מוסד אוניברסיטאי מוכר אחר, נדון בועדת הקבלה והתקבל על ידי ועדת לימודי תארים מתקדמים (באשר לחומר עזר שיש להעביר לועדת הקבלה - נא לפנות למזכירות לימודי תארים מתקדמים בפקולטה).
 2. המועמד הינו בעל ממוצע 83 לפחות  בלימודי  תואר ראשון בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון.
 3. המועמד עומד בדרישות המעבר דרך לימודי המשך ולימודי חוץ (ראה להלן סעיף הדן בקבלה ללימודי תארים מתקדמים דרך לימודי המשך ולימודי חוץ).

תקנות מיוחדות לתואר "מגיסטר להנדסת חשמל"

 1. צבירה של 40 נקודות לפחות.
 2. 6 נקודות מתוך ה- 40 הנ"ל יהיו במקצועות סמינריון ו/או מעבדה הכוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית. בהמלצת מורה המקצוע והמנחה ובאישור מראש של הועדה ללימודי תארים מתקדמים, יוכל הסטודנט למלא דרישה זו גם ע"י לימוד מקצועות תארים מתקדמים  אחרים מהפקולטה להנדסת חשמל (מקצועות (048XXX/049XXXׂׂׂ, שבדומה למקצועות סמינריון ו/ או מעבדה, כוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית, באישור המרצה.
 3. הסטודנט יהיה רשאי ללמוד מקצועות רלוונטיים מפקולטות אחרות כגון:  פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב והנדסת תעשיה וניהול, באישור מראש של הועדה ללימודי תארים מתקדמים ועד 15 נקודות.
 4. באישור הועדה ללימודי תארים מתקדמים, ניתן יהיה לעבור למסלול עם תיזה במקרה שהמועמד מתאים והוגדר נושא מחקר מתאים, והסטודנט מצא מנחה מבין חברי סגל הפקולטה, שהסכים להנחותו למחקר/פרוייקט/עבודת גמר. הוועדה תתחשב בעת הקבלה למסלול עם תזה במכלול הישגיו של הסטודנט עד למועד הבקשה.
 5. סטודנט במסלול זה אשר לקח מקצועות בלימודים קודמים בטכניון או במסגרות אחרות, ואשר אינם חלק מהדרישות לתואר אחר, יכול לפנות בבקשה להכרה בנקודות בהיקף של עד 24 נקודות, כאשר לכל היותר 10 נקודות מתוכן יהיו עבור לימודים שלא התבצעו במסגרת הטכניון רבתי. הנקודות יוכרו בהתחשב במקצועות אשר נלמדו וברמתם. יתר הנקודות הנדרשות יילקחו במסגרת הטכניון בלימודים לתואר.
 6. לא ניתן להמשיך ולהשתלם ישירות לקראת תואר דוקטור עם תואר "מגיסטר להנדסת חשמל".  סטודנט החפץ להמשיך בלימודי דוקטורט יידרש לעמוד בתנאי הקבלה למחקר גישוש ולהשלים תיזת מחקר ברמת עבודת גמר ו/או מחקר רגילה, בכפוף לתקנות ביה"ס ללימודי תארים מתקדמים.
 7. סטודנט הבוחר במסלול ''מגיסטר בהנדסת חשמל'' אינו זכאי לבקש מלגה.

 

דרישות השלמה לסטודנטים

בחלק מהמקרים המועמד יתקבל במעמד של סטודנט משלים, כאשר דרישות ההשלמה תורכבנה ממקצועות שייקבעו ע"י ועדת הקבלה ותהיינה שונות לבוגרי מסלול ארבע שנתי ותלת שנתי (ראה להלן). על הסטודנט יהיה  לסיים את המקצועות בתכנית ההשלמה, ללא כשלונות, בממוצע שייקבע ע"י ועדת הקבלה.

 

 1. דרישות ההשלמה לבוגרי מסלול ארבע-שנתי:

ככלל, מקצועות מלימודי הסמכה או מקצועות משותפים להסמכה ותארים מתקדמים בפקולטה המהווים  רקע או  דרישות קדם למקצועות ברמה של תארים מתקדמים בתחום ההתמחות, על פי המלצת ועדת הקבלה. ההכרה במקצועות ברמת תארים מתקדמים מבין מקצועות השלמה אלה, כחלק מהדרישות הלימודיות לתואר, תהיה בהתאם להמלצת ועדת הקבלה. ועדת הקבלה תתחשב בהמלצת מנחה קבוע/מיועד. הצטיינות בולטת של הבוגרים תילקח בחשבון בשיקולי ועדת הקבלה.

 

 1. דרישות ההשלמה לבוגרי מסלול תלת-שנתי:

ככלל, מקצועות מלימודי הסמכה או מקצועות משותפים להסמכה ותארים מתקדמים בהיקף של 24 נקודות לפחות, המהווים בדרך כלל רקע או דרישות קדם למקצועות ברמה של תארים מתקדמים בתחום ההתמחות, וייקבעו בהתאם להמלצת ועדת הקבלה.

מקצועות השלמה אלה לא יוכרו לצורך נקודות בלימודי תארים מתקדמים. ועדת הקבלה תתחשב בהמלצת מנחה קבוע/ מיועד. במקרה של בוגרים מצטיינים במיוחד, ועדת הקבלה עשויה להמליץ על מסגרת מצומצמת יותר של מקצועות השלמה וכן יכולה ועדת הקבלה להמליץ על לימוד מקצועות מלימודי תארים מתקדמים כחלק מההשלמות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  קבלה ללימודי תארים מתקדמים דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

סטודנטים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי תארים מתקדמים

סטודנט בוגר תואר ראשון, שלא עמד בתנאי הקבלה ללימודי תואר שני בפקולטה, יכול במקרים מסוימים להתקבל ללימודי תארים מתקדמים לאחר שנרשם באמצעות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ למקצועות תארים מתקדמים הניתנים בפקולטה.

מסלול זה פתוח לסטודנטים שממוצע ציוניהם המצטבר בתואר ראשון הוא 75 לפחות.

 

הסטודנט יוכל להתקבל ללימודי תארים מתקדמ Back