"מגיסטר להנדסת חשמל" (מגיסטר ללא תיזה)
 
סטודנט יקבל את התואר "מגיסטר בהנדסת חשמל" (מגיסטר ללא תיזה) לאחר צבירת 40 נקודות וביצוע פרוייקט/סמינריון במסגרת "סמינריון מסכם 1 ו- 2" 048990 ו- 048991, או לימוד מקצועות אחרים שבדומה למקצועות סמינריון ו/או מעבדה, כוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית.
 
שתי נקודות מכלל הנקודות חייבות להיות במקצוע מממדעי היסוד (ראה עמ' 47). (מומלץ לקחת את המקצוע מממדעי היסוד עד הגשת נושא המחקר). את יתר הנקודות יצבור הסטודנטעל ידי לימוד מקצועות מתוך רשימת המקצועות ללימודי מוסמכים הניתנים בפקולטה וכן מתוך מקצועות משותפיםלהסמכה ומוסמכים ואשר לא נלמדו על ידו בתקופת לימודי ההסמכה. סטודנט רשאי ללמודמקצועות (בנוסף למקצוע המתמטי או הפיזיקלי) מפקולטות אחרות, אולם לימוד יותר ממקצוע אחד נוסף דורש את אישור הועדה ללימודי מוסמכים. מגבלה זו אינה חלה על הסטודנטים במסלול "מגיסטר בהנדסת חשמל", עפ"י המפורט להלן. הסטודנט יזוכה עבור מקצוע אשרלמד בפקולטה אחרת בניקוד שמקנה המקצוע בתנאי שלא יעלה על 3 נקודות זכות. אם הניקוד עולה על 3 נקודות, יזוכה הסטודנט ב-3 נקודות בלבד.
 
תכנית הלימודים (כולל המחקר או לחילופין הפרוייקט ההנדסי, עבודת הגמר או "מגיסטר בהנדסת חשמל"), חייבתלהיות בנויה בצורה שתהווה השתלמות מגובשת בכוון עיקרי אחד ובמספר כוונימשנה.
על כל סטודנט להגיש את תכנית לימודיו על גבי טופס הצעת תכנית לימודים.את הטופס, כשהוא חתום על ידי המשתלם והמנחה, יש להגיש למזכירות הפקולטית בשני עותקים - עותק אחד לביה"ס ללימודי מוסמכיםועותק נוסף למזכירות לימודי מוסמכים של הפקולטה. בקשה להוספת או ביטול מקצוע תמסרעל גבי טפסי ביטול והוספה, כשהם חתומים על ידי הסטודנט והמנחה, וזאת באמצעות מזכירות לימודי מוסמכים של הפקולטה בלבד.
 
לא יינתן ציון לסטודנט במקצוע שלא נרשם בטופס הצעת תכנית לימודים. כמו כןלא יבוטל מקצוע רטרואקטיבית. לא ניגש סטודנט לבחינה במקצוע אותו רשם בטופס, מבלי להודיע על כךמראש למורה (או תוך שבוע מיום הבחינה), ירשם לו תו כשלון (ראה סעיפים 26.03, 26.05, 26.07 בתקנות ביה"ס ללימודי מוסמכים) ויהיה עליו להירשם מחדש למקצוע בתכנית הלימודים שלו. אין מועד ב' ואי אפשר לתקן ציון אלא אם נכשל הסטודנט במקצוע. סטודנט שנכשל במקצוע הסמכה או משותף (הסמכה/מוסמכים) רשאי לגשת למועד ב' לשם תיקון הכישלון.
 
על הסטודנט מוטלת האחריות למציאת נושא מחקר/פרוייקט/עבודת גמר (סמינריון ל"מגיסטר בהנדסת חשמל") ומנחה לעבודתו. לצורך זה, יתקשרהסטודנט ביזמתו, בהקדם האפשרי ובדרך כלל לא יאוחר מאשר לאחר צבירת 10 נקודות (20 נקודות ב"מגיסטר בהנדסת חשמל") עם מספר מורים בשטח התעניינותו מבין חברי סגל הפקולטה. לא ניתן להבטיח מציאת מנחה לכל נושא ובכל תחוםוזאת בפרט לסטודנטים שאינם שוהים בטכניון בהיקף מלא לצורך השתלמותם. כל פניה למנחה אפשרי מן החוץ תעשה רק באישור מרכז לימודי מוסמכים, ורק כאשר הסטודנט לא הצליח למצוא מנחה בתחום התעניינותו מבין חברי סגלהפקולטה להנדסת חשמל. אישור ההנחיה ע"י מנחה מן החוץ יעשה ע"י הועדה ללימודימוסמכים. הסטודנט יקבל הנחיות מתאימות בעניין זה ממזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה.
 
עבודת המחקר מהווה את "לב" התואר וככלל דורשת מאמץ מרוכז ניכר, מקוריות ושליטה מוחלטת בנושאי העבודה.
 
בדרך כלל חייב המשתלם ללמוד לפחות 4 מקצועות מוסמכים, אשר יאושרו על ידיהמנחה הקבוע. מקצועות אלו יהוו חלק מן הדרישות הלימודיות בתחום ההשתלמותשל הסטודנט.
 
את הצעת הנושא לעבודת גמר/מחקר/פרוייקט/סמינריון ל"מגיסטר בהנדסת חשמל" יש להגיש לועדה הפקולטית ללימודימוסמכים בשני עותקים על גבי טופס (הניתן במזכירות) בצרוף דף הסבר על תוכן העבודה (כ- 5-6 שורות). טפסי הצעת הנושא/סמינריוןיהיו חתומים על ידי המשתלם והמנחה. עם אישור הנושא/סמינריון, מסיים המנחה הארעי את תפקידו ואת מקומו ימלא מנחה העבודה הנ"ל.
יש לוודא כי בתחומי העניין ישנם חברי סגל פעילים (לא בשבתון) העשויים, על פי התקנות, לשמש כמנחים פוטנציאליים.
 
תקנות מיוחדות לתואר "מגיסטר להנדסת חשמל" (מגיסטר ללא תיזה):
1.
צבירה של 40 נקודות לפחות.
2.
6 נקודות מתוך ה- 40 הנ"ל יהיו במקצועות סמינריון ו/ או מעבדה הכוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית. בהמלצת מורה המקצוע והמנחה ובאישור מראש של הועדה ללמודי מוסמכים יוכל הסטודנט למלא דרישה זו גם ע"י למוד מקצועות אחרים, שבדומה למקצועות סמינריון ו/ או מעבדה, כוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית.
ככלל, מקצוע ייחשב למקצוע סמינריוני כאשר הוא מקבוצת המקצועות ...049/...048 . בנוסף, 50% לפחות מהציון יהיה מבוסס על עבודה סמינריונית.
3.
 
4.
 
 
בהמלצת המנחה, הסטודנט יהיה רשאי לקחת מקצועות רלוונטיים מפקולטות אחרות כגון: פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב והנדסת תעשיה וניהול.
בהמלצת המנחה ובאישור הועדה ללימודי מוסמכים, ניתן יהיה לעבור למסלול עם תיזה במקרה והמועמד מתאים והוגדר נושא מחקר מתאים או שהעבודה העצמית התפתחה לממדים המצדיקים הגדרתה כעבודת גמר או מחקר. זאת בתנאי שהסטודנט מצא מנחה מבין חברי סגל הפקולטה, שהסכים להנחותו למחקר/פרוייקט/עבודת גמר. הועדה תתחשב בעת הקבלה במכלול הישגיו של הסטודנט עד למועד הבקשה.
5.
 
 
 
 
6.
סטודנט במסלול זה אשר לקח מקצועות בלימודים קודמים בטכניון או במסגרות אחרות, ואשר אינם חלק מהדרישות לתואר אחר, יכול לפנות בבקשה להכרה בנקודות בהיקף של עד 24 נקודות, כאשר לכל היותר 10 נקודות מתוכן יהיו עבור למודים שלא התבצעו במסגרת הטכניון רבתי. הנקודות תוכרנה בהתחשב במקצועות אשר נלמדו וברמתם. יתר הנקודות הנדרשות יילקחו במסגרת הטכניון בלימודים לתואר.
לא ניתן להמשיך ולהשתלם ישירות לקראת תוארדוקטור עם תואר "מגיסטר להנדסת חשמל". סטודנט החפץ להמשיך בלימודי דוקטורט יידרש להשלים תיזת מחקר ברמת עבודת גמר ו/או מחקר רגילה. סטודנט כזה יוכל להתקבל למסגרת רגילה של לימודי מוסמכים כאשר המקצועות יוכרו והוא יצטרך להשלים את תיזת המחקר (שעשויה להיות קשורה לעבודתו הסמינריונית – במסלול "מגיסטר בהנדסת חשמל"). כמו כן ישנה אפשרות, באם רמת הסטודנט ורמת התיזה מצדיקים זאת, לעבורבשלב מסוים למסלול ישיר לדוקטורט, כפוף לתקנות ביה"ס ללימודי מוסמכים ולהנחיות המפורטות בהמשך.
7.
סטודנט הבוחר במסלול ''מגיסטר בהנדסת חשמל'' אינו זכאי לבקש מלגה.
 
 
 
 
קבלה למסלול "מגיסטר להנדסת חשמל (מגיסטר ללא תיזה M.E.E)"
כמועמדים לתואר זה יתקבלו בוגרי תואר ראשון בהנדסת חשמל או הנדסת מחשבים, או הנדסת מחשבים ותכנה וכן בוגרי תואר ראשון מפקולטות הנדסיות או מדעיות של הטכניון או של מוסד אוניברסיטאי מוכר אחר.
 
 
יתקבלו סטודנטים, העומדים באחד מהתנאים הבאים :
 
1.
המועמד הינו בעל ממוצע של לפחות 85 בלמודי תואר ראשון בארץ בהנדסת חשמל או הנדסת מחשבים או הנדסת מחשבים ותכנה, או המועמד הינו בעל ממוצע של 88 לפחות בלימודי תואר ראשון באחת מהפקולטות ההנדסיות או המדעיות  של הטכניון או של מוסד אוניברסיטאי מוכר אחר.
 
2
 
 
 
3
 
המועמד הינו בעל ממוצע 83 לפחות בלמודי תואר ראשון בפקולטה הנדסית או מדעית בארץ או במוסד מוכר בחו"ל, נדון בועדת הקבלה והתקבל על ידי ועדת למודי מוסמכים (באשר לחומר עזר שיש להעביר לועדת הקבלה-נא לפנות למזכירות למודי מוסמכים בפקולטה).
המועמד עומד בדרישות המעבר מלמודים מתקדמים ללמודי מוסמכים (ראה להלן סעיף הדן בקבלה ללמודי מוסמכים דרך למודים מתקדמים).
 
 
 
 
דרישות השלמה לסטודנטים במסלול מגיסטר להנדסת חשמל:
דרישות ההשלמה לסטודנטים לתואר "מגיסטר להנדסת חשמל" יהיו בהתאם למתואר בסעיף הדן בדרישות ההשלמה לתואר "מגיסטר למדעים".
 
בוגרי מכללות בתחומי ההנדסה והמדעים
כמועמדים יתקבלו סטודנטים מצטיינים בוגרי מכללות, בעלי תואר ראשון מוכר בשטח הנדסי או מדעי.המתקבלים ידרשו להשלים לפחות20 נקודות לבוגר מסלול ארבע שנתי ו- 40 נקודות לבוגרי מסלול תלת-שנתי ולהשיג ממוצע של 86 לפחות. עד עשר נקודות מתוך נקודות ההשלמה יוכרו במסגרת הדרישות לתואר.
 
 

 

Back