Scholarships

 

 מלגות

משך קבלת המלגות:
משתלם לתואר מגיסטר יכול לקבל עד 5 מנות מילגה במשך 24 חודשי מילגה. במקרים מיוחדים תישקל הארכה של 6 חודשים מעבר למכסה הנ"ל.
משתלם לתואר דוקטור יכול לקבל עד 5 מנות מלגה במשך  42 חודשי מילגה. במקרים מיוחדים יוכל הסטודנט להגיש בקשה מנומקת להארכה בסמסטר נוסף.
משתלם במסלול ישיר לדוקטורט יוכל לקבל עד 5 מנות מילגה במשך 60 חודשי מלגה. ניתן להגיש בקשה מנומקת להארכה בסמסטר נוסף. במקרים מיוחדים, יוכל הסטודנט להגיש בקשה מנומקת להארכה נוספת של סמסטר.
הערך הכספי של מנת מלגה מפורט באתר ביה"ס ללימודי מוסמכים.
הענקת המלגה כפופה לאישור דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים, לחתימת המועמד לקבלת מלגה על ההסכם לקבלת מלגה ועמידה בתנאי ההסכם.
בתקופת קבלת המלגה חל איסור על עבודה אחרת (פרט לתרגול). לפרטים על משך מלגה והגדרת מנות מלגה ראה באתר ביה"ס ללימודי מוסמכים.
משתלם שעדיין מגיעה לו מלגה אחרי שהגיש התיזה, ממשיך לקבל מלגה עד 30 יום אחרי המבחן (סכום המלגה נספר בימים מהמבחן), או עד תאריך הגשת הגרסה הסופית, המוקדם מביניהם.
 הגשת בקשה למלגה-
לשם קבלת מלגה יש להגיש למזכירות המוסמכים "בקשה לקבלת מלגה" במידה ומעוניינים לתרגל בפקולטה יש להגיש "בקשה להיות מתרגל בפקולטה" למירה. נא להקפיד לצרף את המסמכים הנדרשים.
 
מלגות מילואים
מלגאי המסיים את מכסת המילגה ושהה במילואים במהלך תקופת מילגאותו, יכול לפנות לביה"ס ללימודי מוסמכים בבקשה לקבלת הארכה למילגה. תקופת הארכת המלגה תתבסס על המספר הכולל של ימי המילואים. יש לפנות למזכירות לקבלת פרטים נוספים.
 
מלגות לידה
מלגאית זכאית לחופשת לידה בתנאים שונים, פרטים נוספים ניתן לראות באתר ביה"ס ללימודי מוסמכים.
  
 
מלגות ופרסים מקרנות חיצוניות

במסגרת בית הספר ללימודי מוסמכים מוענקים מידי שנה פרסים ומלגות מיוחדות לסטודנטים הלומדים לתואר מגיסטר ודוקטור בבית הספר, וזאת בנוסף למלגות הרגילות.
 
 
יש למלא טופס מועמדות לפרסים במחשב ב"כתב מודגש" (Bold).
ישנם מספר מקורות מידע למלגות מקרנות חיצוניות-
1.                    רשימת מלגות חיצוניות (מאתר ביה"ס ללימודי מוסמכים)
2.                    רשימת מלגות לפוסט-דוקטורט
3.                    קולות קוראים של משרד המדע (כולל מלגות - לדוקטורנטיות, לערבים, דרוזים, וצ'רקסים, לוי אשכול לדוקטורנטים, ועוד)
 
מידע שוטף בנוגע למלגות ופרסים שונים:
 
 תאריך  נושא   קבצים  הערות  
24.11.09 פרס לעידוד שיתוף הפעולה במחקר בין סטודנטים לתארים גבוהים קול קורא  
   מלגות ויטרבי    פעמיים בשנה, פרס פקולטי
  פרס על שם ג'ורי    פעם בשנה, פרס פקולטי
  מלגות ויטרבי לטיפוח חברי סגל עתידיים   פעמיים בשנה, פרס פקולטי
 

 

Back