Information for students

 

 
מילגות
כיצד נרשמים לדוקטורט?
 
 
  
 
 
 
ראה קטלוג לימודי תארים מתקדמים הפקולטי. הקבלה הינה פרטנית עבור כל מועמד בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה. ספי הקבלה עשויים להשתנות מעת לעת.
 
ההרשמה לסמסטר חורף עד 30 באפריל, וההרשמה לסמסטר אביב עד 30 בנובמבר. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ביה"ס ללימודי תארים מתקדמים.  כמו כן לפנות למזכירות לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה.
פרטים על תנאי הקבלה ומסלולי הקבלה לפקולטה ניתן למצוא בקטלוג לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה.
 
ההרשמה לאורך כל השנה, בהתאם לזמינות הוועדות הפקולטיות (פרטים במזכירות תארים מתקדמים של הפקולטה).
לצורך הרשמה לדוקטורט יש למצוא מראש מנחה מהפקולטה להנדסת חשמל.
לאחר ההרשמה יש לפנות למזכירות תארים מתקדמים של הפקולטה ולהגיש את המסמכים הבאים:
 2.   קורות חיים (כולל רשימת פרסומים).
 3.    מכתב המלצה מהמנחה העתידי.
 4.    מכתב המלצה מהמנחה לתואר השני (יש צורך להגיש רק במידה והוא איננו המנחה העתידי).
 5.    תדפיסי ציונים של תואר ראשון ושני.
 6.    תקציר של הצעת המחקר, במידה וקיים.
 7.    למועמדים בעלי תואר שני לא מהטכניון או אם חלפו מעל לשלוש שנים מאז סיימת לימודיך          
     בטכניון-  שלושה מכתבי המלצה על התאמת המועמד ללימודי תואר דוקטור. נבקש שההמלצות ימולאו    
     ע"י המנחה לתואר השני וכן מהבוחנים שהשתתפו בבחינת הגמר. ניתן להיעזר בטפסי המלצה  טכניונים-  הטפסים ישלחו ישירות למזכירות ללימודי תארים מתקדמים של פקולטה.
 
 הטכניון תומך בתכניות משותפות של הנחיה לדוקטורט בשיתוף עם אוניברסיטאות אחרות, כולל בחו"ל. האישור הוא פרטני, לכל מקרה
 נחתם הסכם מיוחד. פרטים באתר ביה"ס לתארים מתקדמים
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות תארים מתקדמים של הפקולטה.
פרטים על תנאי הקבלה ומסלולי הקבלה לפקולטה נמצאים בקטלוג לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה.
 
 
ניתן לקבל מידע על שכר הלימוד באתר מחלקת חשבונות סטודנטים.
 
 
 
 
ניתן לקבל מידע על הזכאות למעונות בטכניון באתר ביה"ס לתארים מתקדמים. 
 
 
 
 
 
טפסים פקולטיים-
 
טפסי בקשה להשתתפות בהוצאות נסיעה לכנסים-
יש לצרף את שלושת הטפסים הבאים:
 טופס השתתפות בכנס (מימון רישום ע"ח הפקולטה)
 פרטים נוספים ניתן לקבל ב"שאלות ותשובות" וכן באתר ביה"ס למוסמכים.                                                 
 
 
 
תאריכי רישום לתואר שני ולדוקטורט-
תואר שני - ההרשמה לסמסטר חורף עד 30 באפריל, וההרשמה לסמסטר אביב עד 30 בנובמבר.
לדוקטורט - ניתן להירשם לאורך כל השנה, בכפיפות לקיום וועדות הקבלה.
 
 
תאריכים להגשת בקשה למילגה-
סמסטר א' – עד 30 לאפריל.
סמסטר ב' – עד 30 לנובמבר.
 
 
 
לאינפורמציה נוספת ניתן לפנות למזכירות הפקולטה ,  לדף השאלות תשובות  וכן לאתר ביה"ס לתארים מתקדמים.
 
 

 

Back