.רייאמ הלב ןינב , 2 המוק םוירוטידואב דוביכו תוסנכתה
ןוינכט ,למשח תסדנהל הטלוקפה ,לט תליא 'רד - תוכרב
.ךוניחה דרשמ ,רטכש םירמ 'בגו
,"בצמ תנומת :לארשיב היגולונכטבו עדמב םישנ"
,עדמה להנימ שארו תישארה תינעדמה , ןורי -רסמ תיגח 'פורפ
.טרופסהו תוברתה עדמה דרשמ
.לק דוביכו היתש
.תויעדמ תודבעמב רוקיב
.ןוינכטב רויס
.הלק םירהצ תחורא
,"הרבחו הסדנה"
.ןוינכט ,למשח תסדנהל הטלוקפה ,ינדולוק םעוניבא 'רד
.למשח תסדנהל הטלוקפה תורגוב םע שגפמ
.ןוינכט ,םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה ,ןמרתלא לחר 'פורפ - םויס תולימ