Software Policy

הנחיות שימוש במשאבי מחשוב ותכנות

משאבי המחשוב והתכנות בפקולטה מיועדים לשמוש חברי הסגל, המשתלמים, הסטודנטים, העובדים הנספחים והאורחים האקדמיים, לצרכי הוראה, מחקר ומנהלה של הטכניון בלבד

הנחיות פרטניות לשמוש בתכנות שברישוי אתר מפורסמות באתר מרכז המחשבים: tcc.technion.ac.il/software/heb/notes.htm

תנאי השמוש במשאבי מחשוב ותכנות יעודיים המותקנים במעבדות ההוראה והמחקר, אם הם שונים מהאמור למעלה, מפורסמים ע"י מהנדסי המעבדות באתר זה

Back